Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin Serwisu ekspresów

Regulamin Serwisu ekspresów

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych w zakresie napraw ekspresów do kawy domowych, biurowych i gastronomicznych przez firmę MCMS TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do
Krajowego rejestru sądowego (KRS) pod numerem KRS 0001002335 NIP: 9542847542 REGON 523683178  z siedzibą w Katowicach , ul. Moniuszki 7

2. Zleceniodawcą zwanym również dalej Klientem, jest osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do wykonania usługi w postaci diagnostyki lub/i naprawy serwisowej z możliwością dodatkowo płatnej usług transportu sprzętu.

3. Przekazanie sprzętu do Naprawiamyekspresy.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Warunkiem przyjęcia zlecenia naprawy jest dostarczenie przez Klienta osobiście lub za pośrednictwem kuriera kompletnego urządzenia do serwisu znajdującego się w Dąbrowie Górniczej ul. Augustynika 14 zwanej dalej: Serwisem. Z myślą o bezpieczeństwie w transporcie, odbieramy ekspres wyłącznie w oryginalnym opakowaniu fabrycznym wraz z zabezpieczeniami serwisowymi.

5. Dostarczając samodzielnie sprzęt do serwisu, Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne opakowanie transportowe. Za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu, serwis nie odpowiada.

7. Serwis nie uczestniczy w kosztach związanych ze stratami materialnymi i niematerialnymi wynikającymi z przestoju w pracy ekspresu w okresie ustalonego terminu wykonywania naprawy.

8. Złożenie zlecenia usługi serwisowej wymaga udostępnienia firmie MCMS TRADE sp. z o.o danych osobowych Zleceniodawcy zawartych  w potwierdzeniu przyjęcia. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, że Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

9. Klient powinien dokładnie określić rodzaj usterki oraz okoliczności jej powstania w zgłoszeniu do naprawy.

10. Serwis dokona diagnostyki i poda koszty naprawy urządzenia. Koszt diagnostyki to 50 zł brutto. Kwota ta jest zawarta w cenie naprawy urządzenia.

11. Serwis diagnozuje dostarczony sprzęt pod kątem usterki zgłoszonej przez Klienta do 7 dni roboczych

12. W przypadku rezygnacji z naprawy, Klient pokryje koszty diagnostyki w wysokości 50 zł brutto, o której mowa w pkt 10, oraz poniesie koszty przesyłki ekspresu.

13. W przypadku wykrycia dodatkowych nieprawidłowości (usterek) podczas dokonywanej ekspertyzy lub przewidywanych usterek, które mogą wymagać konieczności dodatkowej naprawy w nieodległym czasie Klient otrzyma kosztorys (wycenę) dodatkowej usługi, profilaktyki.

14. W przypadku wykrycia dodatkowych nieprawidłowości (usterek) podczas dokonywanej ekspertyzy lub przewidywanych usterek, o których mowa w pkt 13, na życzenie Klienta może zostać przeprowadzona dodatkowa diagnostyka. Na podstawie dodatkowej diagnostyki sporządzany jest kosztorys (wycena) przedstawiany Klientowi.

15. Wycena, o której mowa w pkt 10 i pkt 12 niniejszego Regulaminu przesyłana jest na adres mailowy Klienta. Akceptacja wyceny,  o której mowa w pkt 10 i 12 niniejszego Regulaminu winna nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyceny. Brak akceptacji wyrażonej drogą mailową, oznaczać będzie rezygnację z usługi naprawy, co wiązać się będzie z koniecznością niezwłocznego odbioru ekspresu z Serwisu.

16. Brak odbioru ekspresu w ciągu pierwszej doby od dnia rezygnacji z naprawy bądź braku zajęcia stanowiska w przedmiocie akceptacji wyceny w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty z tytułu przechowania ekspresu w wysokości 10 zł netto za każdą rozpoczętą dobę.


17. Czasy napraw wynosi do 14 dni od dnia dostarczenia ekspresu do Serwisu, chyba, że został ustalony z Klientem inny termin naprawy. Czas naprawy może zostać skorygowany o czas niezbędny na sprowadzenie ewentualnych części zamiennych.

18. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od naprawy w przypadku braku możliwości naprawy lub braku części zamiennych po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub telefonicznie na adres/numer wskazany w formularzu zgłoszeniowym usterki.

19. Serwis pobiera opłatę w wysokości 50% wartości części netto, dostępnych na zamówienie w przypadku rezygnacji Klienta z zamówionej już części lub rezygnacji z wykonania  usługi. W przypadku rezygnacji z usługi Klient ponosi również koszty przesyłki ekspresu.


20. Na wykonane usługi serwis udziela 12 m-cy gwarancji. Usterka zostanie zakwalifikowana jako gwarancyjna dopiero po przeprowadzeniu ponownej diagnostyki przez uprawnionego serwisanta po okazji paragonu lub faktury.

21. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji tzn. dostarczony sprzęt jest sprawny technicznie lub awaria obejmuje usterkę inną niż usunięta wcześniej przez serwis, zostanie wykonana ponowna diagnostyka sprzętu po czym Klient otrzyma  kosztorys na zasadach nowej usługi serwisowej.

22. Okres gwarancji jest liczony od momentu odebrania sprzętu przez Klienta.

23. Warunkiem uwzględnienia usługi jako gwarancyjna jest okazanie przez Klienta dowodu zakupu usługi.

24. W przypadku braku możliwości naprawy gwarancyjnej, Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny naprawy. 

25. W przypadku konieczności interwencji gwarancyjnej na wykonaną przez nas usługę, dokonamy jej ponownie – bezpłatnie.

26. Klient powinien odebrać naprawiony ekspres w terminie nie przekraczającym 30 dni od zawiadomienia o zakończeniu wykonywania usługi. Nieodebranie sprzętu z serwisu w tym terminie, jest równoznaczne z wykupieniem przez Klienta usługi przechowywania ekspresu pozostawionego w serwisie w kwocie 10 zł netto za każdą rozpoczętą dobę.

27. Klient zgadza się na przekazywanie informacji o statusie naprawy ekspresu drogą SMS na podany podczas zgłaszania naprawy ekspresu numer telefonu.